منوی دستگاه Verifone

عملیات خرید:

مشتریان می توانند بابت خرید کالاهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

نحوه خرید : از منوی اصلی دستگاه گزینه اول ، کاربری را با فشردن دکمه F1 انتخاب و سپس گزینه خرید را با فشردن دکمه F1 تایید نمایید. سپس کارت را برروی دستگاه بکشید و مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.

گزارش موجودی حساب:

با انتخاب این گزینه و ورود رمز درصورت موفقیت آمیز بودن ارتباط، موجودی حساب کارت بر روی صفحه نمایش داده می شود.

نحوه گرفتن موجودی کارت : از منوی اصلی دستگاه گزینه اول ،کاربری را با فشردن دکمه F1 انتخاب و سپس گزینه موجودی را با فشردن دکمه F2 اتنخاب و تایید نمایید و سپس کارت را برروی شیار کناری دستگاه کشیده و رمز کارت را وارد نمایید.

عملیات پرداخت قبض:

مشتریان می توانند بابت پرداخت قبوض خدمات شهري بر روي پايانه هاي فروش به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

پرداخت قبض : از منوی اصلی دستگاه گزینه اول ،کاربری را با فشردن دکمه F1 انتخاب و سپس گزینه پرداخت قبض را با فشردن دکمه F3 اتنخاب و سپس کارت را برروی شیار کناری دستگاه کشیده و پس از کشیدن کارت برروی دستگاه ابتدا شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت را وارد نموده و سپس رمز کارت خود را وارد و تایید نمایید.

عملیات خرید شارژ:

مشتریان می توانند بابت خرید رمز شارژ اپراتورهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

نحوه خرید شارژ تلفن همراه :  از منوی اصلی دستگاه گزینه اول، کاربری را با فشردن دکمه F1 انتخاب و سپس گزینه خرید شارژ را با فشردن کلید F4 انتخاب و سپس کارت را بر روی شیار کناری دستگاه کشیده و از منوی باز شده اپراتور مورد نظر( همراه اول- ایرانسل-رایتل) را اتنخاب و سپس مبلغ شارژ مورد نظر را تایید نمایید و رمز کارت خود را وارد نمایید.

منوی گزارشگیری دستگاه : کلید منو را تایید مینماییم * قسمت دوم فروشگاه * رمز : 0000 را وارد میکنیم

             

                             

گزارشات             گزارش ستونی                             از تاریخ

                     چاپ مجدد رسید                           از ساعت      

                     چاپ رسید با مرجع                         تا تاریخ

                     چاپ رسید با پیگیری                       تا ساعت                     

                     ریز تراکنش ها                            تراکنش های موفق      خرید

                                                                                               پرداخت قبض      

                                                                                               خرید شارژ

                                                                 تراکنش های ناموفق    خرید

                                                                                                پرداخت قبض                                                                                                                      خرید شارژ

نحوه دریافت گزارش ستونی: از منوی اصلی دستگاه گزینه دوم، فروشگاه را بوسیله فشردن کلید F2 انتخاب و تایید نمایید. پس از وارد نمودن رمز ( 0000 )گزینه اول ، گزارشات را تایید نمایید و سپس گزارش ستونی را  انتخاب و تایید نمایید و تاریخ و ساعت مورد نظر را وارد کرده و گزارشات ستونی را دریافت نمایید.

تراکنش آخر: از منوی اصلی دستگاه گزینه دوم، فروشگاه را بوسیله فشردن کلید F2 انتخاب و تایید نمایید. پس از وارد نمودن رمز ( 0000 )گزینه اول ، گزارشات را تایید نمایید و سپس چاپ مجدد رسید را  انتخاب و تایید نمایید.

نحوه دریافت تراکنش با شماره مرجع : از منوی اصلی دستگاه گزینه دوم، فروشگاه را بوسیله فشردن کلید F2 انتخاب و تایید نمایید. پس از وارد نمودن رمز ( 0000 )گزینه اول ، گزارشات را تایید نمایید و سپس چاپ رسید با مرجع را  انتخاب و تایید نمایید.

نحوه دریافت تراکنش با شماره پیگیری : از منوی اصلی دستگاه گزینه دوم، فروشگاه را بوسیله فشردن کلید F2 انتخاب و تایید نمایید. پس از وارد نمودن رمز ( 0000 )گزینه اول ، گزارشات را تایید نمایید و سپس چاپ رسید با پیگیری را  انتخاب و تایید نمایید.

نحوه دریافت گزارش ریز تراکنش هاابتدا از منوی اصلی دستگاه گزینه دوم، فروشگاه را بوسیله فشردن کلید F2 انتخاب و تایید نمایید. پس از وارد نمودن رمز (0000) از منوی باز شده گزینه اول،گزارشات را بوسیله فشردن کلید F1 انتخاب و گزینه ریز تراکنش ها را انتخاب نمایید و سپس گزینه تراکنشهای موفق را انتخاب نمایید و از منوی باز شده گزینه مورد نظر (خرید- پرداخت قبض- خرید شارژ )را انتخاب نمایید و تاریخ و ساعت مورد نظر را به ترتیبی که بر روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده شده است وارد نموده و تایید نمایید. دستگاه گزارش تراکنش هارا از تاریخ و ساعت مورد نظر به بعد چاپ می کند.