دستگاه های مدل PAX

عملیات خرید:

مشتریان می توانند بابت خرید کالاهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

نحوه خرید : ابتدا کارت را برروی شیار کناری دستگاه بکشید. سپس گزینه ی خرید را انتخاب نمایید ، مبلغ مورد نظر را وارد کنید و سپس شماره رمز کارت خود را وارد نمایید . دستگاه پیغام در ارسال و دریافت اطلاعات را روی صفحه نشان میدهد و سپس خرید موفق انجام می شود.

 

گزارش موجودی حساب:

با انتخاب این گزینه و ورود رمز درصورت موفقیت آمیز بودن ارتباط، موجودی حساب کارت بر روی صفحه نمایش داده می شود.

نحوه گرفتن موجودی کارت : ابتدا کارت را بکشید با انتخاب گزینه دریافت موجودی موجودی و وارد کردن رمز کارت ددستگاه موجودی کارت را روی صفحه نمایش نشان میدهد که در صورت تایید از طرف کاربر پرفراژ چاپ می شود.

 

عملیات خرید شارژ:

مشتریان می توانند بابت خرید رمز شارژاپراتورهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

مراحل خرید شارژ  : پس از کشیدن کارت و انتخاب گزینه شارژ، لیست اپراتورهای موجود جهت خرید شارژ بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. پس از انتخاب اپراتور مورد نظر مبالغ شارژ بر روی صفحه نمایش می آیند که پس از انتخاب مبلغ دستگاه از شما تعداد شارژ را می خواهد (حد اقل 1 شارژ و حد اکثر 9 شارژ میتوان خرید کرد) و پس از ورود تعداد شارژ  و تایید، رمز کارت را وارد کرده و تایید نمایید. شارژ خریداری شده و برای شما رسید چاپ می شود.

 

عملیات پرداخت قبض: مشتریان می توانند بابت پرداخت قبوض خدمات شهري بر روي پايانه هاي فروش به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

پرداخت قبض : پس از کشیدن کارت و انتخاب گزینه ی پرداخت قبض دستگاه ابتدا شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت را از شما می خواهد که پس از وارد کردن این دو شماره دستگاه مبلغ قبض را نشان میدهد ،در صورت تایید از طرف کاربر دستگاه شماره رمز کارت را می خواهد. پس از وارد کردن رمز و تایید ،دستگاه در حال ارتباط و پردازش ... میرود و رسید موفق چاپ می شود

جهت گرفتن گزارش : با زدن کلید عملیات و وارد شدن به منوی پذیرنده (رمز 0000)

گزارشها

                   بر اساس تعداد

                   بر اساس تاریخ

                  با شماره پیگیری

                  با شماره مرجع

                  آخرین تراکنش

                   ستونی خرید ها

نحوه دریافت گردشها با تاریخ: ابتدا دکمه فهرست را تایید نمایید و سپس از منوی باز شده گزینه پذیرنده را انتخاب کنید. پس از تایید، دستگاه پیغام رمز پذیرنده را نمایش می دهد که با وارد کردن رمز (0000) و تایید، وارد منوی پذیرنده می شوید و در این مرحله روی گزینه گزارشها تایید کرده و در صفحه بعد بر روی بر اساس تاریخ تایید کنید..سپس با وارد کردن بازه زمانی مورد نظر تراکنش های آن بازه زمانی چاپ میشود.

نحوه دریافت آخرین تراکنش: ابتدا دکمه فهرست را تایید نمایید و سپس از منوی باز شده گزینه پذیرنده را انتخاب کنید. پس از تایید، دستگاه پیغام رمز پذیرنده را نمایش می دهد که با وارد کردن رمز (0000) و تایید، وارد منوی پذیرنده می شوید و در این مرحله روی گزینه گزارشها تایید کرده و در صفحه بعد بر روی گزینه آخرین تراکنش تایید کنید.

نحوه انجام تغییر شیفت: ابتدا دکمه فهرست را تایید نمایید و سپس از منوی باز شده گزینه پذیرنده را انتخاب کنید. پس از تایید، دستگاه پیغام رمز پذیرنده را نمایش می دهد که با وارد کردن رمز (0000) و تایید،وارد منو پذیرنده میشوید سپس گزینه تغییر شیفت  را تائیدمی کنید.

نحوه دریافت تراکنش با شماره پیگیری : ابتدا دکمه فهرست را تایید نمایید و سپس از منوی باز شده گزینه پذیرنده را انتخاب کنید. پس از تایید، دستگاه پیغام رمز پذیرنده را نمایش می دهد که با وارد کردن رمز (0000) و تایید، وارد منوی پذیرنده می شوید و در این مرحله روی گزینه گزارشها تایید کرده و در صفحه بعد بر روی گزینه با شماره پیگیری تایید کنید.

نحوه دریافت تراکنش با شماره مرجع : ابتدا دکمه فهرست را تایید نمایید و سپس از منوی باز شده گزینه پذیرنده را انتخاب کنید. پس از تایید، دستگاه پیغام رمز پذیرنده را نمایش می دهد که با وارد کردن رمز (0000) و تایید، وارد منوی پذیرنده می شوید و در این مرحله روی گزینه گزارشها تایید کرده و در صفحه بعد بر روی گزینه با شماره مرجع تایید کنید.

PAX S80 (تلفنی و اینترنتی)