دستگاه Hypercom

عملیات خرید:

مشتریان می توانند بابت خرید کالاهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

خرید: ابتدا ازمنوی اولیه دستگاه گزینه ی اول تراکنش را تایید نمایید سپس گزینه ی اول خرید را تایید نماید دستگاه پیغام منتظر خواندن کارت را میدهد ، کارت را برروی شیار کناری دستگاه بکشید و سپس مبلغ مورد نظر راوارد و تایید نمایید، در این مرحله دستگاه پیغام رمز را وارد نمایید میدهد پس از وارد نمودن رمز کارت و تایید رمز ، دستگاه در حالت شماره گیری و ارسال و دریافت می رود و در نهایت رسید موفق دستگاه را چاپ می کند .

گزارش موجودی حساب:

با انتخاب این گزینه و ورود رمز درصورت موفقیت آمیز بودن ارتباط، موجودی حساب کارت بر روی صفحه نمایش داده می شود.

مانده حساب:  گزینه ی تراکنش را تایید و سپس گزینه ی دوم مانده حساب را انتخاب و تایید نمایید . دستگاه پیغام منتظر خواندن کارت را می دهد پس از کشیدن کارت و وارد نمودن رمز کارت ، موجودی حساب متصل به کارت برروی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود که در صورت تایید کاربر، دستگاه رسید مانده حساب را چاپ می کند.

عملیات خرید شارژ:

مشتریان می توانند بابت خرید رمز شارژاپراتورهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

خرید شارژ:  ابتدا از منوی اصلی دستگاه گزینه ی تراکنش را انتخاب و تایید نمایید و سپس گزینه ی سوم ، شارژ را انتخاب نمایید ،پس از وارد نمودن  رمز (1111) و تایید در منوی شارژ گزینه ی دوم خرید شارژ را انتخاب و تاییدکنید. سپس اپراتور شارژ مورد نظر را( ایرانسل ، همراه اول ، تالیا ...) انتخاب و تایید نمایید و در مرحله بعد مبلغ شارژ مورد نظر را انتخاب نمایید. در این مرحله دستگاه پیغام منتظر خواندن کارت را نشان می دهد که پس از کشیدن کارت برروی دستگاه و وارد نمودن رمز کارت ، تعداد شارژ مورد نظر را وارد نمایید سپس دستگاه در حالت برقراری ارتباط و پردازش می رود وسپس رسید اول خرید شارژ را که شامل شماره سریال و نوع شارژ و مبلغ کسر شده است را چاپ می کند.

برای دریافت کد رمز شارژ باید دوباره منوی شارژ را انتخاب و پس از ورود رمز(1111) گزینه ی اول ، فروش شارژ را تایید نمایید. در مرحله بعدی نوع شارژ مورد نظر ( ایرانسل، همراه اول،تالیا...) را انتخاب و تایید نمایید و پس از آن مبلغ شارژ مورد نظر را از لیست داده شده انتخاب و تایید کنید . در منوی بعدی گزینه ی کارت بانکی را تایید نمایید در این مرحله دستگاه رسید اصلی شارژ که حاوی رمز و سریال شارژ می باشد را چاپ می کند.

عملیات پرداخت قبض:

مشتریان می توانند بابت پرداخت قبوض خدمات شهري بر روي پايانه هاي فروش به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

پرداخت قبض: ابتدا از منوی اولیه دستگاه گزینه ی تراکنش را انتخاب و تایید نمایید و سپس در منوی بعدی گزینه ی چهارم قبوض را انتخاب و تایید نمایید دستگاه پیغام منتظر خواندن کارت را می دهد ، پس از کشیدن کارت برروی دستگاه ابتدا شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت را وارد نمایید دستگاه مبلغ قبض مورد نظر را برروی صفحه نمایش دستگاه نشان میدهد پس از تایید توسط کاربر دستگاه پیغام رمز کارت را وارد نمایید می دهد که پس از ورود رمز کارت رسید موفق تراکنش پرداخت قبض صادر می شود.

 

منوی مورد نیاز دستگاه هایپرکام

 1. تراکنش:
  1. خرید
  2. مانده حساب
  3. شارژ فروش شارژ ( دریافت رمز شارژ پس از خرید شارژ)

               خرید شارژ  ( دریافت سریال شارژ )

               موجودی شارژ ( شارژ های تعدادی خریداری شده در دستگاه را نمایش میدهد)

               سریالهای موجود( سریال های خریداری شده روی دستگاه را نشان میدهد ) 

           4.  پرداخت قبوض

   2 .گزارشات:

 1. رسیدگی

    All Host

      صادرات

E Voucher                                                  

 1. گزارش تراکنش ها کلیه تراکنش ها

                                  خرید کالا      

                                  خرید شارژ 

                                  پرداخت قبض  

 

 1. ده تراکنش  

  All Host

     صادرات

E Voucher

 1. گزارش تسویه (چاپ می دهد)
 2. خلاصه (چاپ می دهد)
 3. چاپ مجدد؛ آخرین فاکتور؛       شماره فاکتور                                                              
 1. عملکرد (چاپ می دهد)