دستگاه Bitel 3100:

عملیات خرید:

مشتریان می توانند بابت خرید کالاهای مختلف به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

نحوه خرید : ابتدا کارت را برروی شیار کناری دستگاه بکشید سه گزینه روی دستگاه ظاهر می شود  سپس  گزینه ی خرید را انتخاب نمایید ، مبلغ مورد نظر را وارد کنید و سپس شماره رمز کارت خود را وارد نمایید . دستگاه پیغام در ارسال و دریافت اطلاعات را روی صفحه نشان میدهد و سپس خرید موفق انجام می شود .

 

گزارش موجودی حساب:

با انتخاب این گزینه و ورود رمز درصورت موفقیت آمیز بودن ارتباط، موجودی حساب کارت بر روی صفحه نمایش داده می شود.

نحوه گرفتن موجودی کارت : ابتدا کارت رابکشید و سپس رمز کارت را وارد نمایید. دستگاه موجودی کارت را روی صفحه نمایش نشان میدهد که در صورت تایید از طرف کاربر پرفراژ چاپ می شود .

 

عملیات پرداخت قبض:

مشتریان می توانند بابت پرداخت قبوض خدمات شهري بر روي پايانه هاي فروش به جای پرداخت وجه نقد از کارت بانکی خود که متصل به شبکه شتاب بانکی است استفاده کنند.

پرداخت قبض : پس از کشیدن کارت و انتخاب گزینه ی پرداخت قبوض دستگاه ابتدا شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت را از شما می خواهد که پس از وارد کردن این دو شماره دستگاه مبلغ قبض را نشان میدهد ،در صورت تایید از طرف کاربر دستگاه شماره رمز کارت را می خواهد. پس از وارد کردن رمز و تایید ،دستگاه در حال ارتباط و پردازش ... میرود و رسید موفق چاپ می شود .

 

 BITEL 3100منوی گزارشگیری دستگاه

کلید F11. صندوقدار : وارد کردن رمز(0000)

  1. تراکنش آخر ( آخرین تراکنش را چاپ می دهد )
  2. تراکنش مورد نظر ( با شماره مرجع)
  3. 20تراکنش آخر
  4. تغییر رمز

 

 

  1. عملیات پذیرنده : وارد کردن رمز (0000)

      1.جمع فعلی ( جمع تراکنش های دستگاه را چاپ میدهد )

  1. جمع قبلی( جمع تراکنش های دستگاه را چاپ میدهد )
  2. صفرکردن جمع ( حافظه دستگاه را پاک میکند )
  3. نمایش تراکنش ها (20 تراکنش موجود در دستگاه را نمایش میدهد)
  4. چاپ تراکنش ها ( تراکنش های دستگاه چاپ میشود )