ردیف کد شناسایی نام نام خانوادگی نوع کد بورس  درصد به کل 
1 900004   شركت سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي خاص) 2 شرك02772        35.36
2 900010   بانك تجارت 2 بان00006        16.67
3 900001   شركت سرمايه گذاري خوارزمي(سهامي عام) 2 شرك01786        15.73
4 900849   شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي خاص) 2 شرك20374          8.35
5 110999 محمدحسين روشنك 1 روش03430          3.68
6 900050   صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين 2 صند00305          3.02
7 900297 ايمان تجارت روشن شركت ايمان تجارت روشن 2 شرك08288          2.12
8 900470   شركت سرمايه گذاري آتي نگرسپهرايرانيان(سهامي خ 2 شرك13152          1.97
9 900180   شركت سرمايه گذاري توسعه ملي(سهامي عام) 2 شرك03885          1.59
10 900828   شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير(سهامي خاص) 2 شرك03300          1.54
سایر سهامداران:          9.97
جمع کل:     100.00